Намаления

Намаления в сила от 01.02.2024

С абонаментни карти за пътуване по междуселищни автобусни линии от общинските и областните транспортни схеми. По републиканските транспортни схеми намаленията не се прилагат *:

 в сила от 01.02.2024 г.:

- ученици в дневна форма на обучение и студенти редовно обучение, включително докторанти в редовна форма на обучение, 

- учащи в училищата, висшите училища и научните организации, включени в Регистъра на средните училища и детските градини и в Регистъра на акредитираните висши училища на МОН - с 50 на сто;

 в сила от 01.02.2024 г.:

- лица, получаващи пенсия при условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по чл. 68, ал. 1 - 3 от същия кодекс - с 50 на сто;

в сила от 01.02.2024 г.:

  • хора с увреждания с намалена работоспособност над 70,99 на сто - с 25 на сто.

БК ТРАНС ООД издава карти с 20% отстъпка по републиканската транспортна схема на посочените по горе пътници.

По общинските, областните и републиканските транспортни схеми се прилагат намаленията:

в сила от 01.02.2024 г.:

Децата до навършване на 7 години пътуват безплатно по междуселищния автомобилен транспорт с билет с нулева стойност, а децата от 7 до 14 навършени години - с 50 на сто намаление от цените на билетите за пътуване по междуселищния автомобилен транспорт. Намаленията не се прилагат при организирани групови пътувания на деца до 7 навършени години и ученици от 7 до 14 навършени години, които следва да се извършват като случайни превози по реда на Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България  Превозвачите могат да правят и по-големи намаления, както и намаления в други случаи от определените в ал. 1 и 2, когато считат това за икономически целесъобразно.

Предвидените намаления в цените и безплатните пътувания са за сметка на превозвачите, като държавата ги компенсира до размера на определените за тази цел средства в държавния бюджет.

Разпоредбите  са задължителни за всички превозвачи, които извършват превози на пътници срещу заплащане без таксиметровите, специализираните и случайните превози, както и тези по допълнителните градски линии.

Превозвачите не могат да отказват превози по намалени цени или безплатно, както и издаването на абонаментни карти по намалени цени на правоимащите.

Превозвачите са длъжни да извършват превози по намалени цени или безплатно на гражданите, на които и с други нормативни документи е предоставено такова право, за които те получават компенсации от държавния бюджет по установения ред.

 * БК ТРАНС ООД не е страна по този казус. Моля, въпросите задавайте към отговорните лица!


Времето
в
София

32 °C

Ясно

вятър 15 км/ч

2024-06-22 16 | 34 °C
2024-06-23 16 | 34 °C
2024-06-24 15 | 32 °C
2024-06-25 15 | 32 °C