Община Елин Пелин - безплатен и намален превоз

Безплатен и намален превоз на територията на община Елин Пелин

Съгласно Постановление №10 на Министерски съвет от 25 януари 2023 г. се правят следните изменения и допълнения в Постановление № 66 на Министерски съвет от 1991 г. за определяне на минимални размери на намаленията на превозните цени по автомобилния транспорт на някои групи граждани:

,,§1,(1) За времето от 1 февруари 2023 г. до 31 декември 2023 г. се прилагат следните минимални размери на намаленията на цените за пътуване по основните градски линии и междуселищния автомобилен транспорт в сравнение с редовните цени, както следва:

  1. с абонаментни карти за пътуване по основните градски линии:

а) ученици в дневна форма на обучение с навършени 10 години и студенти редовно обучение, включително докторанти в редовна форма на обучение, учащи в училищата, висшите училища и научните организации, включени в Регистъра на средните училища и детските градини и в Регистъра на акредитираните висши училища в Министерството на образованието и науката (МОН) – със 70 на сто;

б) лица, получаващи пенсия при условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по чл. 68, ал. 1 – 3 от същия кодекс – с 40 на сто;

  1. с абонаментни карти за пътуване по междуселищни автобусни линии от общинските и областните транспортни схеми:

а) ученици в дневна форма на обучение с навършени 10 години и студенти редовно обучение, включително докторанти в редовна форма на обучение, учащи в училищата, висшите училища и научните организации, включени в Регистъра на средните училища и детските градини и в Регистъра на акредитираните училища на МОН – със 70 на сто;

б) лица, получаващи пенсия при условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по чл. 68, ал. 1 – 3 от същия кодекс – с 40 на сто.

(2) За времето от 1 февруари 2023 г. до 31 декември 2023 г. децата до 10 навършени години пътуват безплатно и с превозен документ – карта за безплатно пътуване по вътрешноградския и билет с нулева стойност по междуселищния автомобилен транспорт.“

Предвид гореизложеното Ви уведомяваме, че децата и учениците до 10 навършени години пътуват безплатно по всички автобусни линии в страната - с карта за безплатно пътуване по вътрешноградския и билет с нулева стойност по междуселищния автомобилен транспорт, а учениците  в дневна форма на обучение  с навършени 10 години и студенти редовно обучение, включително докторанти в редовна форма на обучение, ползват намаление със 70 на сто от редовните цени на абонаментните карти за пътуване  по  междуселищни автобусни линии от общинските и областните транспортни схеми. (по всички автобусни линии от гр. Елин Пелин до населените места на територията на Община Елин Пелин и обратно). Намалението не важи за междуобластните транспортни схеми и републиканските транспортни схеми.

Намалението за лицата, получаващи пенсия при условията на глава шеста от Кодекса за  социално осигуряване, навършили възраст по чл. 68, ал. 1 – 3 от същия кодекс (с 40 на сто) също важи само за междуселищни автобусни линии от общинските и областните транспортни схеми (по всички автобусни линии от гр. Елин Пелин до населените места на територията на община Елин Пелин и обратно). Намалението не важи за междуобластните транспортни схеми и републиканските транспортни схеми.


Времето
в
Елин Пелин

12 °C

Ясно

вятър 19 км/ч

2024-04-26 1 | 16 °C
2024-04-27 5 | 16 °C
2024-04-28 4 | 20 °C
2024-04-29 5 | 19 °C